Индикативен списък на услуги

УВАЖАЕМИ,  РОДИТЕЛИ /НАСТОЙНИЦИ/  НА  УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ОУ  „СВЕТИ  ИВАН  РИЛСКИ“ – ВАРНА,  

НА ВАШЕТО  ВНИМАНИЕ  ПРЕДОСТАВЯМЕ  ИНДИКАТИВЕН  СПИСЪК  НА  УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ  ОУ  „СВЕТИ  ИВАН  РИЛСКИ“

Удостоверение за завършено задължително образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Преместване на ученици

Преместване на ученици в държавните и общинските училища;

Заявление за преместване

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Служебна бележка изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Дубликат на документ за завършен клас

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заповед за признаване или отказ

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

ИНДИКАТИВЕН  СПИСЪК  НА  УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ  ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ  ОБЩЕСТВЕНИ  УСЛУГИ

  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища;
  • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища;
  • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или
  • Природни науки на места определени по държавен план прием;
  • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием;
  • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план прием;

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация /влизав сила от учебната 2021/2022 учебна година/.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изисквнията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училищена чужда държава.

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/.