ОУ „Свети Иван Рилски“  –  Варна  е класирано за участие в проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ на Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът е с продължителност 60 месеца и се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027.

Основната цел на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Целевите групи при изпълнение на дейностите са:

  1. Ученици от уязвими групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности (СОП).
  2. Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица, преждевременно напуснали училище.
  3. Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори/социални работници, в т. ч. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие.

Основните дейности са разпределени, както следва:

   1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
   2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.
   3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности и в риск.
   4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.
   5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.