В рамките на проекта ще бъдат провеждани различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции по отношение на развитието и възпитанието на децата им. Също така съвместни дейности и инициативи с родители ще допринесат за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на учениците от начален и прогимназиален етап.

Друг акцент е използването на алтернативни модели за подпомагане на подготовката на учениците за участие в пленери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Има възможност да се осигури оборудване за специализирани кабинети, на специализирани дидактически материали, методики, специални учебни програми за допълнителна подкрепа.

Допълнителните обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование са предвидени за ученици от I до XII клас, за които има риск да напуснат образователната система, срещат системни трудности и са с пропуски по даден предмет или по няколко учебни предмета.

Провеждането на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование също е дейност, от която ще се възползват класираните училища. Целта на заниманията по интереси е да се стимулира развитието на личностните качества, социалните и творчески умения и изяви на способностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие.

Междуучилищните дейности, които ще се провеждат с ученици от две или повече училища под формата на състезания, конкурси, дебати и други форми, ще дадат изява на учениците, ще повишат мотивацията им, а също ще осигурят споделяне и популяризиране на добри педагогически практики.

Кариерното ориентиране и консултиране е насочено към ученици от уязвими групи от прогимназиалния етап на образованието (V-VII кл.) , като целта е те да бъдат мотивирани да продължат образованието си и успешно да се реализират на пазара на труда.

 Основно  училище „Свети  Иван Рилски“ град Варна, стартира  в  проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“,  със  следните  дейности:

Дейност 2 –“Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“

  •   Ивелина Цвяткова – социален  работник на 4 часа.   Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата. Реализира форми  за  интензивна  работа с родители.

Дейност 3 – „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

  • Женя Найденова – помощник на учителя на 6 часа в ПЕ;
  • Златка Златева – помощник на учителя на 6 часа в НЕ;
  • Явор Илиев – психолог на 4 часа.

Дейност 4 – „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование