ПРОЦЕДУРА „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ – КОМПОНЕНТ 2“, ФИНАНСИРАНА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕС И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Варна
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
№ от ИСУН BG05M9OP001-2.056-0017-C01/03.12.2021 год. по ОП „Развитие на човешките ресурси“
№ от ИСУН BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01/02.12.2021 год. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 589 878,46 лв. (100 % БФП), от които:
 1 199 943,68 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и
 389 934,78 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 22 месеца
ПАРТНЬОРИ:

 ПГ по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“
 СУ „Любен Каравелов“  НУ „Васил Левски“
 ОУ „Отец Паисий“  ОУ „Св. Иван Рилски“
 ДГ №8 „Христо Ботев“
 Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“  „Авангард БГ“ ООД, гр. Варна
 „Геко“ 16 ООД, гр. Варна
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Създаване и прилагане на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Варна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Иван Рилски“ участва в проекта със следните групи:
 7 броя учители по БЕЛ за 18 месеца х 12 часа на месец в начален етап;
 1 психолог за 12 месеца х 5 часа на месец за психологическа подкрепа;
 1 учител в ПГ за 18 месеца х 15 часа на месец;
 10 броя учители по математика за 18 месеца х 8 часа на месец в начален и прогимназиален етап.