Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност считано от 28.02.2019 г. до 1.01.2023 год.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

 • ученици в риск от отпадане;
 • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
 • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
 • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Допустими дейности по проект „Подкрепа за успех“

Дейност 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Дейност 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание

Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка

Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3

Дейност 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.

Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците

Дейност 8. Участие в междуучилищни дейности по т. 3, 4 и 5. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиито реализация е вече стартирала

Линк към проекта

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ   УЧЕБНА  2021/2022

със Заповед на Директора на училището, госпожа Юлияна Иванова се определят следните групи за допълнителна работа за учебната 2021/2022 година

 1. «Ловци на думи» – Български език – 2а клас, ръководител Десислава Гечева
 2. «Смятай бързо – бъди пръв» – Математика – 2а клас, ръководител Десислава Гечева
 3. «Приказен свят» – Български език – 1а клас, ръководител Десислава Стефанова
 4. «Математически приключения» – Математика – 1а клас, ръководител Десислава Стефанова
 5. «Искам да знам» – Български език – 3а клас, ръководител Росица Тишева
 6. «Успявам на НВО» – Български език – 4а клас, ръководител Дарина Иванова
 7. «Готови за НВО» – Български език – 4б клас, ръководител Павлина Желязкова
 8. «Да бъдем грамотни» – Български език 5а клас, ръководител Павлина Драганова
 9. «Математика за всеки» – Математика – 6а клас, ръководител Йорданка Йорданова
 10. «Да успеем на НВО» – Математика – 7а клас, ръководител Йорданка Йорданова

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ   УЧЕБНА  2020/2021

със Заповед на Директора на училището, госпожа Юлияна Иванова се определят следните групи за допълнителна работа  по  проекта:

 1. «Вълшебното ключе» – Български език – 1а клас, ръководител Кремена Чибутарова
 2. «Занимателна математика» – Математика – 1б клас, ръководител Анета Атанасова
 3. «Искам да знам» – Български език – 2а клас, ръководител Росица Тишева
 4. «Буквички бъбриви» – Български език – 3а клас, ръководител Дарина Иванова
 5. «Вълшебни букви» – Български език – 3б клас, ръководител Павлина Желязкова
 6. «Аз успях на НВО» – Математика – 4а клас, ръководител Десислава Стефанова
 7. «Да бъдем грамотни» – Български език – 5а клас, ръководител Павлина Драганова
 8. «2 Х 2» – Математика – 6а клас, ръководител Йорданка Йорданова
 9. «С успех на НВО» – Математика – 7а клас, ръководител Йорданка Йорданова
 10. «Да успеем на НВО» – Математика – 2 гр. 7а клас, ръководител Йорданка Йорданова
 11. «Готови за НВО» – Български език – 7а клас, ръководител Диана Михайлова