Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

    Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.
По дейност 5 Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование – осъществени са обучения и дейности за прилагане на  модели/програми/гъвкави форми на обучение с деца и ученици със специални образователни потребности както следва:
      Допълнителна подкрепа на деца от подготвителни групи – подпомогнато е 1 дете с 2 пакета от 10 часа общо;
      Допълнителна подкрепа на ученици от начален етап – подпомогнати са в обучението 4 ученици –  4 пакета с 20 общ брой часове;
      Допълнителна подкрепа на ученици от прогимназиален етап – подпомогнати са в обучението 6 ученици – 9 пакета с 45 общ брой часове.
    През периода ноември 2022 г. – април 2023 г. ще се осъществи обучение и подпомагане на учебната работа на 5 ученици със СОП, като 3 в начален етап и 2 в прогимназиален етап. Общо предвидените часове са 25 часа.
    В ОУ „Свети Иван Рилски“ има назначен помощник на учителя, който работи и подпомага учебната дейност на ученици със специални образователни потребности с цел повишаване мотивацията за учене, осъществяване на подкрепа за приобщаване в класа, за подобряване качеството на образованието им.
Помощник на учителя има изготвен график за осъществяване и подпомагане работата на учениците със СОП.

По Дейност 4 е  закупено оборудване за кабинет за допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

По дейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация през месец октомври 2023 год. участваха 6 ученици от начален етап и 8 ученици от прогимназиален етап.

Линк към проекта