Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Беше създадена  стая за занимания по интереси  за учениците  от  първи  до  четвърти  клас в целодневна организация на учебния ден.

Чрез новосъздадената стая за занимания по интереси се наблюдава  у учениците по-голяма мотивация за посещение в училище. Създава се добра социализация по между им в отношенията им на  общуване, решаване на конфликти в благоприятна обстановка за по-добро справяне със създадения конфликт. Формират се умения за работа в екип, предприемчивост, отговорност, прецизност в работата им. Разнообразното съдържание на заниманията  съдейства на учениците да могат да анализират взаимовръзките между различни процеси, явления и събития, да правят изводи, да развиват своята наблюдателност, фантазия и креативност. Учениците придобиват нови знания, затвърждават вече придобитите и ги прилагат практически. Учениците играят и творят като зачитат интересите и желанията на групата в областите наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри, музика и танци.

Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Беше изградена  външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училище.