Дейност 4. Внедряване на софтуер за професионално обучение и подкрепа на съпътстващите дейности по използването му като част от образователния процес. Подкрепа на дейности по електронно администриране и управление на учебния процес, включително и съпътстващи дейности по мониторинг и/или корекция на данни в ЛОД на НЕИСПУО. Дейността включва предоставяне на целеви средства на училищата  за внедряване на: – електронни дневници или софтуер за професионално обучение.