Модул 1 и 2  „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. Основна цел на програмата е подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации
между училищата“, Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Участие с  две  мобилности: 1. От 25.03.2024 год. до 28.03.2024 год. в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ в град Върбица; 2. От 18.04.2024 год. до 20.04.2024 год. в СУ „Цанко Бакалов Церковски“ село Никола Козлево.