Участваме в Модул 1. Изкуства с 2 групи:  „Фанфарен оркестър“ с 1 ръководител и 12 ученици и „Мажоретен състав“ с 1 ръководител и 15 ученици.

и  модул 2. Спорт с 2 групи: Футболен отбор 1- 4 клас с участие на 12 ученици и Хандбал 5-7 клас – 12 ученици, ръководени  от  1 треньор.

Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Програмата осигурява условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците. Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците. Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности. Програмата стимулира интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,  както и към колективните спортове. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.