Проект „Успех за теб“ BG05SFPR001-1.001-0001

Стартиране на дейности по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от програма „Образование“ 2021 – 2027 г., съфинансиран от Европейския съюз.

Основно  училище „Свети  Иван Рилски“ град Варна, стартира  в  проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“,  със  следните  дейности:

Дейност 21 социален  работник на 3 часа, който организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

Реализира форми  за  интензивна  работа с родители.

 

Дейност 3 – „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

 

  • 1 помощник на учителя на 6 часа в прогимназиален етап;
  • 1 помощник на учителя на 6 часа в начален етап;
  • 1 психолог на 4 часа;

Дейност 4 – Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“