„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Срокът за изпълнение на процедура BG05M20P001-3.005- 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е удължен до 31.07.2023 г. Дейностите след 01.07.2023 г. се прехвърлят по проект REACT. /РАВЕН ДОСТЪП/

Линк към проекта

 

Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от ОП НОИР са сформирани 2 групи в ПГ за допълнително обучение по Български език   през  учебната  2022/2023:
1. Делфинче – ПГ IV-2  – ръководител Галина Николова
2. Мечо пух – ПГ IV-1 – ръководител Румяна Трендафилова
.
Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от ОП НОИР са сформирани 2 групи в ПГ за допълнително обучение по Български език   през  учебната  2020/2021:
1. Делфинче – ПГ 5  – ръководител Галина Николова
2. Мечо пух – ПГ 6 – ръководител Румяна Трендафилова

Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от ОП НОИР са сформирани 3 групи в ПГ за допълнително обучение по Български език   през  учебната  2019/2020:

1. Калинка –ПГ 6 – 1  – ръководител Тодорка Маринова
2. Делфинче – ПГ 6 – 2 – ръководител Галина Николова
3. Мечо пух – ПГ 5 – ръководител Румяна Трендафилова